Tặng Lê Thị Lựu


Vịnh tranh thiếu phụ bồng con 
Vịnh tranh Kiều gẩy đàn
Viếng chị Lê Thị Lựu 
Ðốt nén hương lòng